Share

 

 

 

Innkalling og saksliste til ÅRSMØTE i Sørkedalen Rideklubb

Oslo, 15.mars 2017, kl 19.00

 

Sted: I Sørkedalen – nærmere informasjon kommer.

Pizza og mineralvann til alle fremmøtte!

AGENDA:


1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av innkalling og saksliste

4. Godkjenning av fremmøtte representanter

5. Valg av to fremmøtte representanter til å underskrive protokollen

6. Behandling av årsberetning og revidert regnskap for 2016

7. Fastsettelse av kontingent 2017

8. Godkjenning av budsjett 2017

9. Valg av styre, valgkomite og revisor

   a) Leder og nestleder

   b) 6 medlem og 1 varamedlem

   c) To revisorer

   f) Valgkomité med to medlemmer og ett varamedlem

10. Valg av representanter til Ryttertinget 2017

11. Innkomne forslag

12. Eventuelt


 

1. Åpning

2. Valg av møteleder og referent

3. Godkjenning av innkalling

4. Godkjenning av de fremmøtte representanter
«Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov.»

5. Valg av to fremmøtte representanter til å underskrive protokollen

6. Behandling av årsberetning og revidert regnskap for 2016
Årsberetning og revidert regnskap gjøres tilgjengelig på nettsiden minst en uke før årsmøtet ihht. vedtekter

7. Fastsettelse av kontingent 2017

8. Godkjenning av budsjett 2017
Styrets forslag til budsjett 2017 gjøres tilgjengelig på nettsiden minst en uke før årsmøtet ihht. vedtekter

9. Valg av styre, valgkomite og revisor

   a) Leder og nestleder

   b) 6 medlem og 1 varamedlem

   c) To revisorer

   d) Valgkomité med to medlemmer og ett varamedlem

10. Valg av representanter til Ryttertinget

11. Innkomne forslag

12. Eventuelt

 

 

 

Ekstra informasjon