Share

 

 

Retningslinjer for ferdsel i Marka

Her finner du retningslinjer for ferdsel i Marka basert på følgende: "Politivedtekter for Oslo", "Lov om friluftslivet", "Lov om hundehold", "Mål og retningslinjer for Oslo kommunes skoger" og bystyrevedtak.

Hund uten bånd

Båndtvang
Det er båndtvang for hund i tiden 1. april til 20. august. Kommunen kan pålegge båndtvang også utenom disse tidene dersom ekstraordinære forhold gjør det nødvendig for å beskytte viltet. Ellers i året gjelder bestemmelsen om plikt til å ha kontroll med hunden, enten ved bånd eller på annen måte. Ved tur med hund i skiløyper, plikter man å ta hensyn til andre brukere av løypene.

På tur med hund om vinteren
Ved tur med hund i skiløyper, plikter du å ta hensyn til andre brukere av løypene. Du og hunden oppfordres til enten å bruke de preparerte løypene for skøyting, de brøytede skogsbilveiene eller de brøytede spasertraséene. Se mer informasjon under Gå tur på beina om vinteren litt lenger ned på siden.
Telt


Telting

Utgangspunktet i Friluftsloven er at det er lov til å telte i utmark. Loven inneholder imidlertid en del unntak som det er greit å kjenne til:

Telting er ikke tillatt i mer enn to døgn om gangen uten grunneiers tillatelse. Telting er ikke tillatt ved opparbeidede badevannsområder, som for eksempel Sognsvann og Bogstadvannet. Telting må ikke medføre ulempe eller fortrenge andre. Teltingen må ikke medføre skade på ungskog eller skogforyngelsesfelt. Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus eller hytte at det forstyrrer beboerne, og aldri nærmere enn 150 meter. Det er ikke tillat å telte i innmark uten eierens eller brukerens samtykke. Telting er som hovedregel ikke tillatt i naturreservater. Det er ikke tillatt å slå seg ned nærmere enn femti meter fra vann, elver og bekker med drikkevannsrestriksjoner, eller å slå leir i åssidene ned mot slike vann, elver og bekker med restriksjoner.

Hest


Ferdsel med hest / ridning
I Oslo kommunes skoger er ridning tillatt på alle grusveier om sommeren og på brøytede veier om vinteren. Flere hester i følge skal ri etter hverandre. Bruk av hest på skogsbilveiene skal skje med største aktsomhet overfor andre brukere. Fartstrening av hester er ikke tillatt.  Ridning på stier og i terrenget er forbudt. Det er ikke tillatt å ri mellom kl. 11.00 og 15.00 på søn- og helligdager. Kjøring med hest og vogn/slede krever tillatelse fra Friluftsetaten. Trening av konkurransehester er ikke tillatt.

Dette gjelder ikke for store deler av Sørkedalen, da Oslo Kommune ikke er grunneier for store deler av dalen.

Turgåere i Oslo kommunes skoger


Ferdsel til fots og på ski

I utmark kan du ferdes fritt hele året. Over innmark kan du ferdes til fots eller på ski når marka er frosset eller snølagt, men ikke fra 30. april til 14. oktober.

Gå tur på beina om vinteren
Turfolk til fots i Oslo kommunes skoger oppfordres til å bruke de brøytede skogsbilveiene eller de brøytede spasertraséene. Vi brøyter rundt Sognsvann, noe på Bogstad, på alle skogsbilveiene inn til sportsstuene (markastuene) og til de fastboende. På vårt interaktive tur- og løypekart kan du enkelt se hvor det er skogsbilveier, og hvor våre sportsstuer (markastuer) ligger.

Friluftsetaten tolererer at de mindre brukte 2-sporsløypene i Oslomarka benyttes til spasering, så lenge de gående holder seg i midten av løypa og ikke tråkker i sporene. Det tolereres ikke at noen ferdes til fots i løyper med bare ett spor. Størstedelen av løypenettet i Oslo kommunes skoger prepareres med to spor.

Når det gjelder brøytede turveier i Oslo indre by, er områdene rundt Ekeberg, St. Hanshaugen og Torshovdalen godt dekket.

Om brøyting og strøing ellers i Oslo, se nettsidene til Samferdselsetaten.

 

Bil med bagasje


Motorisert trafikk i Marka
All motorisert trafikk på veier og i terrenget er forbudt. I Oslo kommunes skoger må man ha skriftlig kjøretillatelse fra Friluftsetaten. Pensjonistgrupper kan i sommertiden få kjøretillatelse til kommunens sportsstuer i ukens fem første dager. Funksjonshemmede som er avhengig av bil, kan også få kjøretillatelse for Oslo kommunes skoger.

Skiløper


Skiløyper og lysløyper

Omlag 106 km lysløyper i Oslo kommunes skoger gir gode muligheter for trim og trening i den mørke årstida. Løypene er tent fra månedsskiftet september/oktober til slutten av mars, fra mørkets frambrudd til kl. 23.00. Friluftsetaten preparerer til sammen cirka 340–350 km skiløyper i Oslo kommunes skoger. Se våre utskriftsvennlige markakart og vårt interaktive tur- og løypekart.

Turgåer med stav og ryggsekk

 

 
Stier
Det er cirka 200 kilometer blåmerkete stier i Oslo kommunes skoger.

 

Sykkel

Sykling
Veiene i Marka gir muligheter for mange fine sykkelturer. På sykkeltur må det vises hensyn overfor annen ferdsel. Merk at det er forbudt å sykle rundt Sognsvann - her er sykling bare tillatt langs tverrveiene av vannet i nord og i sør. Tråkk med hue!

Seilbåt

Bading og båtbruk
Bading og bruk av farkost uten motor er tillatt i alle elver og vann som ikke har drikkevannsrestriksjoner. Bruk av motorbåt er forbudt i alle vann.

Fisk og fiskekrok

Sportsfiske
Sportsfiske er tillatt fra land i alle elver, bekker og vann som inngår i Oslomarka Fiskeadministrasjons forvaltningsområde og ikke har drikkevannsrestriksjoner. Fiskekort kan kjøpes hos OFA, i sportsforretninger og fiskekortautomater.

 Bål med flammer (animasjon)

Bål
Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark, unntatt i godkjente ildsteder. Utenom denne tiden er det tillatt å gjøre opp små bål. Primus, propanapparat og grill på ben kan brukes hele året, under forutsetning av at det utvises forsiktighet og sikres at grillkullet slukkes forsvarlig.

Verneverdig naturområde


Naturvernområder

Naturvernområder omfatter både områder som er vernet i henhold til Naturvernloven og områder som er administrativt vernet. Hovedformålet med vernet er å ta vare på områder med spesielle kvaliteter for friluftslivet og/eller stor betydning for å sikre det biologiske mangfoldet i marka.
HC-symbol (tilrettelagt for bevegelseshemmede)
Tilgjengelighet for bevegelseshemmede

En del områder og anlegg er tilrettelagt for bevegelseshemmede. Dette gjelder blant annet løypa rundt Sognsvann og brygga på vestsiden. Noen av disse områdene er merket med symbolet "Anlegg for bevegelseshemmede".
Gevær Skytevåpen
Bæring og bruk av skytevåpen - også luftgevær - er forbudt i Oslo kommunes skoger.

Elg

Dyrelivet
Unngå å forstyrre dyrelivet, spesielt i forplantningstiden. Dette er en viktig årsak til båndtvangen for hund.
Vannkran Vann med drikkevannrestriksjoner
En del vann, elver og bekker i marka har restriksjoner fordi vi får drikkevannet vårt fra dem. Det er ikke tillatt å bade (gjelder også for hunder), vaske, fiske, pilke eller på annen måte forurense vannet eller slå seg ned nærmere enn 50 meter fra vann, elver og bekker med restriksjoner. Det er heller ikke tillatt å slå leir (overnatte) i åssidene ned mot vann, elver og bekker med restriksjoner.

 

 

Ekstra informasjon