INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO for 2022

Dato: Onsdag 22. mars 2023 kl 2000

Sted: Møtet blir avholdt fysisk i Sørkedalen. Sted publiseres nærmere møtedato.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørkedalen rideklubb.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars 2023 til epost@sork.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sork.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter tilgjengelig på www.sork.no.

 AGENDA:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av fremmøtte representanter
 5. Valg av to fremmøtte representanter til å underskrive protokollen
 6. Behandling av årsberetning og regnskap for 2022
 7. Fastsettelse av kontingent 2024
 8. Godkjenning av budsjett 2023
 9. Valg av styre, valgkomite og kontrollutvalg
 10. Innkomne forslag
 11. Eventuelt

Velkommen!